Info

Tietoa sivustosta

Silmäterveyspalvelut.fi on NÄE ry:n ylläpitämä sivusto, jonka tavoitteena on mahdollistaa yksityisesti tuotettujen silmäterveyspalveluiden löydettävyys julkisille terveyspalveluntarjoajille.

Sivustolla esitettyjen terveydenhuollon palveluiden hankinta julkisen palveluntarjoajan toimesta perustuu aina lääkärin tutkimukseen ja diagnoosiin sekä lääkärin määräämään hoitoon.

Sivusto tukee siten julkisen terveydenhuollon pyrkimyksiä tuottaa palveluita kustannustehokkaasti ja lähellä potilasta parantamalla palveluntuottajien saavutettavuutta.

Sivustolla kuvataan optikkoliikkeinä tunnettujen yksityisten terveydenhuollon palveluyksiköiden tuottamia terveyspalveluita. Silmäterveyspalvelut.fi -sivustolla optikkoliikkeellä tarkoitetaan sellaista toimipistettä, jossa on sekä optikon että silmälääkärin palvelut ja silmälaboratoriopalvelut. Joidenkin optikkoliikkeiden yhteydessä toimii myös silmäsairaala.

Lähtökohdista ja taustoista

Sivuston luonnin lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan murros ja niitä koskevien palveluiden uudistamisprosessi. Alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat sekä kehittyvät.

Eliniän pidentyminen ja vanhenevan väestön määrän nopea kasvu ovat lisänneet pitkäaikaisten silmäsairauksien seurannan ja hoitojen sekä heikkonäköisten potilaiden kuntoutuksen tarvetta.

Silmäsairaudet liittyvät usein elimistön muihin sairauksiin, jolloin niiden varhainen tunnistaminen on tärkeä osa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa.

Yksityiset silmäterveydenhuollon yksiköt – optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen, silmäsairaalat ja lääkärikeskusten silmälääkärivastaanotot – kantavat vastuun silmäterveydenhuollon peruspalveluista, joilla tarkoitetaan näköjärjestelmän toiminnan mittaamiseen, silmien terveydentilan ja yleisimpien silmäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja sen seurantaan liittyviä palveluita.

Silmätautien erikoissairaanhoidon palvelut on Suomessa keskitetty julkisen terveydenhuollon piiriin. Jo nyt olisi mahdollista pitää huolta Suomen väestön näkemisen ja silmäterveyden peruspalveluista nykyistä kattavammin ja kustannustehokkaammin, kun maanlaajuinen optikkoliikeverkosto kytkettäisiin systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon tueksi.

Viimeisen vuosikymmenen kuluessa optikkoliikkeistä on kehittynyt täyden palvelun silmäterveydenhuollon valtakunnallinen palveluverkosto, jossa on kaikki peruspalveluiden tuottamiseen tarvittava henkilöstö, tutkimusteknologia ja osaaminen. Se on täydessä valmiudessa tarjoamaan ratkaisun ikääntyvän Suomen silmäterveydenhuollon haasteeseen.

Yrittäjien Sote
Laatua ja saatavuutta parantava sote-uudistus syntyy monituottajamallilla:

Palveluseteli – hyvään hoitoon ilman jonottamista

Tietoa julkaisijasta

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry edustaa näkemisen ja silmäterveysalan yrityksiä sekä niitä palvelevia valmistajia, maahantuojia ja tukkukauppoja. NÄE ry vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Jäsenyritykset muodostavat noin 80 % toimialan liikevaihdosta.

Yritysten lisäksi järjestöön kuuluu näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisia kouluttavia oppilaitoksia ja heitä edustavia yhdistyksiä. NÄE ry tekee tiivistä yhteistyötä myös alan ammattiliiton, Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA ry:n ja Lääkäripalveluyritykset LPY ry:n kanssa.

NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

Katso täältä NÄE ry:n yhteystiedot.