6 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kompetenssi ja työnjako

Julkiseen palvelutuotantoon osallistuva optikkoliike täyttää palvelutuotantoon osallistuvan henkilöstön- ja ammatinharjoittajien osalta seuraavat vaatimukset:

6.1 Lainsäädäntökehys

Optometristit ja silmälääkärit toimivat näönhuollon ammattihenkilöinä terveydenhuollon lakien ja asetusten sekä terveydenhuollon alalle määritettyjen eettisten periaatteiden mukaisesti:

6.2 Valviran ohjaus optikon ja silmälääkärin työnjaosta

Palvelun tuottajat noudattavat Valviran ohjausta optometristin eli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan laillistetun optikon ja silmälääkärin välisestä työnjaosta:

6.3 Omavalvonta

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat laativat lakisääteisen omavalvontasuunnitelman ennen toiminnan aloittamista ja ylläpitävät sitä.

Omavalvontasuunnitelma sisältää ne keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökuntansa toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua: