7 Silmäterveyden tutkimusteknologia

Optometristin tutkimustoimenpiteillä pyritään erityisesti tunnistamaan ja ehkäisemään pysyvään näön menetykseen johtavia sairauksia, sillä ne aiheuttavat suurimmat hoitokustannukset pitkällä aikavälillä.

Julkiseen palvelutuotantoon osallistuva optikkoliike käyttää ammattihenkilöidensä diagnostiikan, hoidon ja seurannan tukena yleisesti hyväksyttyjä välineitä ja teknologioita siinä laajuudessa kuin julkisen toimijan tilaamat palvelut sitä edellyttävät. Lisäksi käytettävät tutkimusvälineet ja terveysteknologia mahdollistavat vähintään Käypä hoito -suositusten hyvän tason mukaisen silmäsairauksien seurannan.

7.1 Glaukooma

 • Silmänpaineen mittaamiseen soveltuvat välineet
 • Silmämikroskopiatutkimukseen soveltuva välineistö
 • Näköhermon pään ja verkkokalvon hermosäiekerroksen kuvantamiseen soveltuvat laitteet
 • Näkökentän kynnysarvomittaukseen soveltuva laite (tietokoneavusteinen näkökentänmittauslaite)

7.2 Kaihi

 • Silmämikroskopiatutkimukseen soveltuva välineistö
 • Refraktiivinen näöntutkimuslaitteisto

7.3 Diabeettinen retinopatia

 • Silmänpohjien kuvantamiseen soveltuva laitteisto
 • Silmämikroskopiatutkimukseen soveltuva välineistö

7.4 Ikärappeumat (käypä hoito käsittää vain kostean muodon)

 • Silmämikroskopiatutkimukseen soveltuva välineistö
 • Silmänpohjien kuvantamiseen soveltuva laitteisto
 • Verkkokalvon valokerroskuvantamiseen (OCT) soveltuva laitteisto